ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        

    ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๘ จ.อุดรธานี (คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๕๘๐/๒๕๕๖)

    ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘

    จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003899 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560