ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

  เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 8


พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพภาคประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  2. สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ การดำเนินงานด้านระบบบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพภาคประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ครอบคลุม ต่อเนื่อง  ค่านิยม

   สามัคคี โปร่งใส ใจบริการ งานสำเร็จ


  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003899 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560