ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำขอบเขตงาน รายการ จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ สำหรับอาคาร 3 (ตึกคลอด)