ติดตามการดำเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข