ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567