หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน การเลื่อนราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน การเลื่อนราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่
 สิ้งที่แนบมาด้วย