หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ประกาศกรมฯหลักเกณฑ์ โอน ย้าย
 ประเภททั่วไป
 ประเภทวิชาการ