องค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังระบบบริการสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 10 เรื่องเจอแล้วแจ้ง
 ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ต้องได้รับใบอนุญาต
 วิธีการตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากฐานข้อมูลแพทย์สภา